رازها و نیازها

برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

سخن روز

ما به این دلیل کار نمی‌کنیم که نیاز مالی داریم. چون دو چیز است که انسان را می‌سازد: یکی کودکی اش است و دیگری کار بزرگسالی اش است. به همین جهت است که موضوع کار کردن یعنی فعال بودن و مفید بودن و مثمر ثمر بودن و نتیجه داشتن است. دکتر هلاکویی