رازها و نیازها

برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

وابستگی در زندگی زناشویی بعد از مدتی تبدیل به جنگ و بعد از جنگ تبدیل به تنفر می‌شود. دکتر هلاکویی